SERVEIS

PROJECTES URBANS

Realització de projectes urbanístics. Procés de mapping, estructura, ordenació i disseny dels elements paisatgístics que conformen el conjunt.

PROJECTES D’HABITATGE, EQUIPAMENTS, INDUSTRIAS, ETC..

Disseny d’habitatges, equipaments, industria, etc.. Realització de projectes bàsics i executius. Disseny i projectes de mobiliari i elements interiors que conformen els espais.

PROJECTES DE REHABILITACIÓ

Projectes de rehabilitació d’edificis, façanes, d’habitatges, etc.. Realització de tots els processos necessaris per dur a terme el projecte.

EXECUCIÓ D’OBRES

Assumeix tot tipus de direcció d’execucions d’obra. Inclou tots els serveis de supervisió durant el procés d’obra i control de qualitat de la mateixa.

SEGURETAT I SALUT

Coordinació de seguretat i salut d’obres. Redacció d’estudis de seguretat i salut. Assumeix de la responsabilitat en coordinacions d’obra.

SERVEIS D'INFORMES I TRÀMITS

Realització d’informes de tot tipus, informes estructurals, informes de viabilitat, plannings, realització d’ITES, certificats energètics, cèdules, etc..

INFOGRAFIA

Realització de renders i programació en el disseny per a visualització de projectes amb ulleres de realitat virtual.

MAQUETES I MODELS 3D

Realització de maquetes a mà amb diferents materials segons el tipus de projecte. Serveis d’impressió de models en 3d a base de plàstic tipus PLA i ABS.